Huurvoorwaarden

Algemene Verhuurvoorwaarden van de Posterbordengigant
gevestigd te Werkendam Nederland

Algemene huurvoorwaarden van de Posterbordengigant, gevestigd te Werkendam gedeponeerd op 30 oktober 2018 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Amersfoort te Amersfoort onder nummer 33152576.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Posterbordengigant, hierna te noemen: “de Posterbordengigant ” en de huurder, voorzover partijen hiervan niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn afgeweken.

Artikel 2. Offertes en Overeenkomsten
1.Alle door de Posterbordengigant uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
2.De huurovereenkomst komt tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van de Posterbordengigant

Artikel 3. Levering en retournering
1. De levering en het retourneren van de gehuurde goederen geschiedt op het aangegeven adres dat door de huurder is aangegeven, doch uitsluitend op de begane grond, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. lndien de huurder ten tijde van de aflevering van de gehuurde goederen niet op het besteladres aanwezig is, kan de Posterbordengigant de goederen achterlaten met een geleidebon voor de huurder. Deze wordt alsdan geacht voor ontvangst te hebben getekend.
3. lndien de Posterbordengigant door overmacht is verhinderd te leveren, zal zij het recht hebben de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht, danwel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de schuld van de Posterbordengigant
4. lndien na het verstrijken van de huurovereenkomst de gehuurde goederen, om welke redenen dan ook, door de Posterbordengigant niet in ontvangst kunnen worden genomen, verplicht de huurder zich deze zo spoedig mogelijk franco aan de Posterbordengigant te retourneren.

Artikel 4. Annulering
1. Annulering van huuropdrachten door de huurder dient ” tenminste 3 x 24 uur voor aanvang van de huurtermijn te geschieden. In geval van latere annulering wordt 15% van het huurtarief als reserveringskosten aan de huurder in rekening gebracht.
2. lndien een huuropdracht door de huurder wordt geannuleerd, wanneer de gehuurde goederen reeds op het besteladres zijn afgeleverd, wordt 75% van het huurtarief in rekening gebracht.

Artikel 5. Risico en Aansprakelijkheid
1. Gedurende de huurperiode is alle risico ten aanzien van de gehuurde goederen voor de huurder. Bij diefstal, vermissing of beschadiging van de gehuurde goederen zal buiten het huurtarief de vervangingsprijs van de betreffende goederen de huurder in rekening worden gebracht.
2. De Posterbordengigant is niet aansprakelijk voor teruggave van voorwerpen, die na het verstrijken van de huurtermijn in de gehuurde goederen, zoals posterborden voetplaten zijn achtergebleven.
3. De Posterbordengigant is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de huurder of van derden, ten gevolge van gebreken, zichtbaar danwel onzichtbaar, aan de gehuurde goederen, tenzij de schade een gevolg is van opzet of grove nalatigheid van personeel van de Posterbordengigant. Indien de Posterbordengigant gehouden is tot vergoeding van schade, zal echter de aansprakelijkheid van de Posterbordengigant, ongeacht de aard van de schade, onder alle omstandigheden beperkt zijn tot het huurtarief, dat samenhangt met de schadeveroorzakende gehuurde goederen.

Artikel 6. Betaling
1. Betaling van het huurtarief geschiedt in principe a contant.
2. In gevallen dat contante betaling niet vereist is, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de huurder in verzuim; de huurder is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag 1% rente per maand verschuldigd, danwel de wettelijke rente indien deze hoger is.
3. ls de huurder in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 20% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00

Artikel 7. Geschillen en Toepasselijk recht
1. ln afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen de huurder en de Posterbordengigant, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te Breda.
2. Op elke overeenkomst tussen de Posterbordengigant en de huurder is het Nederlands recht van toepassing.

Menu